PH Sõvõ tampon sistemleri ve tampon filmler ile bakterilerin gelişimi Ÿzerinde daha fazla kontrol

PH Liquid Belgium NV:
PH Sõvõ Ekstret R ve Tampon Fosfat †reticisi *

PH Sõvõ, taze ve sõcak et, karaciğer ve balõk ŸrŸnleri, olgunlaşmõş ve kŸrlenmiş et- (salam) ve balõk ŸrŸnleri iin patentli uygulamalara gšre tampon sistemlerin ve tampon filmlerin tedarikinde dŸnya lideridir. Salmonella: listeria, E. koli 0157: H7 ve monocytogenes gibi zararlõ mikroplarõn ve bakteriyolojik bulaşmalarõn yol atõğõ gõda enfeksiyonlarõnõ šnlemede gõda Ÿreticilerini desteklemek iin uluslararasõ olarak faaliyet gšsteren R & l laboratuvarlarõyla işbirliği iinde geliştirilen tampon sistemler ve tampon filmle

Helal Jambon gibi õsõtmalõ et ŸrŸnlerinin hazõrlanmasõnda PH Sõvõ Tampon sisteminin uygulanmasõ. Dilimleme ve šn ambalajlama iin kullanõlan taze tuzlanmõş ve / veya tŸtsŸlenmiş Sõğõr pastõrmasõ, daha fazla gaz oluşumundan kaõnõlmasõ ve daha uzun bir raf šmrŸ sŸresince renk, lezzet ve koku en iyi halde kalmasõnõ sağlar. Hatta olumsuz sõcaklõk değişiklikleri oluşmasõnda da etkilidir.

 


Home | †R†N SERİSİ | PH Sõvõ tampon sistemleri | PH Sõvõ Sistemi | DŸnya Et EndŸstrisi | PH Sõvõ Ekstresi | Helal Jambon preparatlarõ | PH Sõvõ …zŸt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kŸrler | Helal Jambon Ÿretimi iin | PH Sõvõ Kalitesinin kanõtlanmõş gerekliği | Salam ŸrŸnŸ iin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....