PH S§v§ Sistemi

PH S§v§ ůzč ve Tampon Fosfat 60152 kullan§larak tampon s§n§f§ konsantrasyon ve raf sčresi iŹin uluslararas§ standartlar

Et dčnyas§nda ilk kez: tampon tablolar§n yay§nlanmas§

  ćrčnler Min. - maks.
Tampon kodu 1 Salam črčnleri Tampon pH 4.8-54
  Kčrleme črčnler Tampon pH 5.3 - 5.6
Tampon kodu 3 Is§tmal§ kesme črčnler et sosisleri Tampon pH 5.9 - 6.2
Tampon kodu 4 Is§tmal§ Karaciğer črčnleri Tampon pH 5.9 - 6.2
Tampon kodu 5 Tčm §s§tmal§ Helal Jambon preparatlar§ Tampon pH 5.9 - 6.2
Tampon kodu 6 Tenekeli črčnler Tampon pH 6 - 62

Raf Ümrč: črčne gÜre s§cakl§ğ§ ayarlan§r

Tampon kod 1 1 - 9 aya kadar
Tampon kod 2 2 ay ila 1 y§la kadar
Tampon kodu 3 - 9 ay
Tampon kodu 4 3 - 6 ay
Tampon kodu 5 3 ay ila 1 y§la kadar
Tampon kodu 6 1 ile 3 y§la kadar

Pişirmeden ve kčrden sonra KNQ2 ve KN03 kal§nt§s§
Kg čzerinden nihai črčn kg baş§naKN02 PPM Min - Maks KN03
Kg baş§na Min - Maks
Tčm §s§tmal§ Helal Jambon črčnleri 10 -20 ppm -
Tčm §s§tmal§ karaciğer črčnleri - 25 ppm  
Tčm §s§tmal§ kesme et črčnleri - 18 ppm  
Tčm §s§tmal§ tenekeli črčnler 5-15 ppm  
Tčm salam črčnleri - 20 ppm 30 ppm
Taze ve tčtsč kčrlenmiş etler vb ... - 25 ppm 15-25 ppm

 

100 kg'l§k bitmiş črčn baş§na sodyum klorit Potasyum tuzu
Tčm §s§tmal§ Helal Jambon črčnleri 3/4 1/4
Tčm §s§tmal§ karaciğer črčnleri 3/4 1/4
Tčm §s§tmal§ kesilmiş et črčnleri 3/4  
Tčm §s§tmal§ tenekeli črčnler   1/4
Tčm salam črčnleri 3/4 1/4
Kčrlenmiş črčnler Taze- ve tčtsč S§ğ§r eti... 3/4 1/4

 

Tampon ph değerleri: 24 saat sonra črčnler iŹin

  ćrčnler Min. - maks.
Tampon kodu vakum paketleme S§ğ§r eti - dana eti - S§ğ§r eti - koyun eti
PiliŹ gÜğčs eti ve hindi filetosu
Tampon pH 4.5 - 5.2
Tampon pH 4.8 - 5.2
Tampon kodu 2 vakum paketleme Hamburger - taze k§yma et - taze sosis ve kas etine dayal§ diğer taze črčnler - yağ - s§v§ PH S§v§ tampon
Fosfat + dekstroz + tatland§r§c§ otlar
Tampon pH 5 - 5.8
Tampon kodu 3 vakum paketleme Saf k§y§lm§ş kas eti
S§ğ§r - dana - S§ğ§r eti + PH S§v§ tamponu
Fosfat ve dekstroz
Tampon pH 5.1 - 5.8

Raf Ümrč: črčne gÜre uyum §s§s§

Tampon kodu 1: 1 - 3 ay . Kas črčnčne gÜre.
Tampon kodu 2: 1 - 2 ay Kas črčnčne gÜre
Tampon kodu 3: 10-15 gčn. Kas črčnčne gÜre

 


Home | ćRćN SERİSİ | PH S§v§ tampon sistemleri | PH S§v§ Sistemi | Dčnya Et Endčstrisi | PH S§v§ Ekstresi | Helal Jambon preparatlar§ | PH S§v§ ůzčt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kčrler | Helal Jambon čretimi iŹin | PH S§v§ Kalitesinin kan§tlanm§ş gerŹekliği | Salam črčnč iŹin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....