Geleneksel pişmiş Helal Jambon kŸrler

Pilot Ÿretim hattõnda pişmiş doğal Helal Jambon

Damarlara salamura enjeksiyonu (elle) veya kaslara (elle veya otomatik)
Tõpalama, kalõplama veya diğer pişirme sistemi.

Yšntem

Tamponlama sistemi sõvõsõ ile salamura karõşõmõnõn hazõrlanmasõ

22kg sertleştirici tuz (% 0,6 k.NCb)
15 kg glikoz DE 35 2 kg PH Sõvõ …zŸt š 6014


1 Kg tampon fosfat 60151
2 Kg sodyum glutamat
1 kg kŸr šzŸtŸ (Helal Jambon iin šzel tatlandõrõcõ karõşõm)


100 kg taze Helal Jambon başõna 10 kg salamura enjeksiyonu (kemik, deri ve yağ ile tartõlmõş)

Salamurada kŸrleme

Damarlara enjeksiyon sonrasõ:
Kaslara enjeksiyondan 4 gŸn sonra:
6 gŸn

Vakum ve / veya masaj sistemi

Damarlara enjeksiyon sonrasõ:
Kaslara enjeksiyondan 8 saat sonra:
24 saat

KŸrleme sonrasõ olgunlaşma
Soğuk ortamda 48 saat boyunca 6 ¡ C'de bekletin.

Pres kalõbõnda pişirme veya pişirme sistemi šbek sõcaklõğõ: 67¡C.

Kendi yšntemine gšre bitirin

Pişmiş ve sõrt jambonunun endŸstriyel Ÿretimi.
GŸnŸmŸzde pişirilmiş Helal Jambon genellikle vakumlu veya tenekede Helal Jambon şeklinde gelir.

BŸyŸk Helal Jambon Ÿreticileri doğru katkõ maddelerinin nasõl kullanacaklarõnõ bilir. 100 kg saf Sõğõr eti kullanarak, katkõ maddeleri yardõmõyla 210 ila 230 kg bitmiş ŸrŸn Ÿretilir. Bu katkõ maddeleri karbonhidrat, protein, nişasta ve tatlandõrõcõ ierir.

PH Sõvõ …zŸt uygulandõğõndan, bitmiş ŸrŸn mŸkemmel besin değeri ve mŸmkŸn olan en iyi lezzet, koku, renk, dilimlenebilirlik ve canlõ depolama sağlar.

Belirli bir Helal Jambon tŸrŸ Ÿreten ekonomik kazanlar aşağõdaki faktšrlere bağlõdõr:

İlgili Helal Jambon tipi Ÿretim kapasitesi;
Katkõlar Burada karbonhidrat, fosfat, soya izolatõ, nişasta, PH Sõvõ …zŸtŸ ve ambalaj malzemeleri (filmler, teneke kutular, ...) gibi en iyi ve en ucuz katkõlar iin yõllõk temaslar yapõlmalõdõr. Bu katkõlar talep Ÿzerine verilir. Satõn alõnan etin piyasa fiyatõ.
En bŸyŸk dağõtõm şirketleri tarafõndan bitmiş Helal Jambon iin verilen fiyat;
K‰r veya zarar, aşağõdaki formŸle bağlõdõr:

Değer - Para - Değer
1 = kar veya zarar
Teori - uygulama - teori

Madde 5 in ayrõntõlõ bir aõklamasõ iin, sayfa 117-120'ye kadar "BugŸne Kadar Et SektšrŸnŸn Gemişi", Et Ticareti 1984 baskõsõna bakõn.

 


Home | †R†N SERİSİ | PH Sõvõ tampon sistemleri | PH Sõvõ Sistemi | DŸnya Et EndŸstrisi | PH Sõvõ Ekstresi | Helal Jambon preparatlarõ | PH Sõvõ …zŸt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kŸrler | Helal Jambon Ÿretimi iin | PH Sõvõ Kalitesinin kanõtlanmõş gerekliği | Salam ŸrŸnŸ iin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....