Dčnya Et Endčstrisi ve PH Liquid ExtractĘ

PH Liquid ExtractĘ tamponlama sistemi kodu 60148 - 6014 - 601
PH Liquid ExtractĘ, bir karbonhidrat taban§nda organik baharat, vitamin ve aromalardan konsantre, biyolojik dengeli bir Üzčttčr.
PH Liquid ExtractĘ, et črčnlerini, Üzellikle korunmuş etleri (pişmiş Helal Jambon, salam ve tuzlu črčnler) ve ihraŹ iŹin taze kesilmiş s§ğ§r etlerini haz§rlamada bir tampon olarak kullan§l§r.
PH ExtractĘ sadece zarars§z doğal črčnlerle haz§rlan§r.
PH Liquid ExtractĘ kodu 60148 - 6014 - 601 haz§rlanm§ş et ve et mčstahzarlar§ iŹin yasal olarak tčm dčnyada kullan§labilir.

Avantajlar§

PH Liquid ExtractĘ ette dengeli ve optimal pH dÜngčsč sağlar.

Bu, kčrlenmiş et črčnlerinin haz§rlanmas§nda bčyčk avantajlar sunar:

Sağl§ğa zararl§ mikroorganizmalar§n gelişimi olmaz; Optimum ve dengeli renk:
KÜtč tehlikesi azalm§ş (PH Liquid ExtractĘ'in azalt§c§ etkisi sayesinde); Daha yčksek s§v§ bağlama kapasitesi, geliştirilmiş dilimlenebilirlik
Et črčnleri čretiminde sčrekli kalite.

ůzellikleri Form: s§v§

Renk: alt§n sar§s§ndan sar§mt§rak kahverengi
Raf ůmrč: En az 5 y§l 5 í C'de sakland§ğ§nda

Kullan§m ve Kullan§m Miktarlar§

PH Liquid ExtractĘ 1 'tamponlama sistemi, Źoğu et črčnčnde pH dčzenleyici ve dengeleyici olarak kullan§labilir, yani kčrlenmiş črčnlerde (salam ve benzeri črčnler, ambalajl§ Helal Jambon, vakumlu Helal Jambon) ve ihracat iŹin kanca čstč et.

Normal oran, bitmiş črčnčn kg baş§na 2 ila 3 ml'dir. ůn haz§rl§ğ§n yap§lmas§ Ünerilir.*

PH S§v§ ůzčtčn čŹ versiyonu mevcuttur: 60148, 6014 ve 601 kodlar§.

ůrnek olarak, birkaŹ genel kullan§m miktar listesi:

Islat§lm§ş črčnler 100 Lt tuzlu su iŹin 1 Lt (60148)
Salamura enjekte črčnler: 1,2 Lt (601 veya 6014) 100 Lt enjekte salamura Salam črčnleri iŹin: Bitmiş, korumal§ g§dalar Kg črčn baş§na 2 gr (60148 veya 601) Kg črčn baş§na 2-3 gr (601 veya 6014) Karaciğer, pişmiş sosis črčnleri: Kg črčn baş§na 2-3 gr (601 veya 6014) Taze s§ğ§r eti ve S§ğ§r eti karkas: İhracat iŹin 1 veya 2 koruyucu film (6014)

Ambalaj ve etiketleme

20. 30 ve 60 Lt varil
İsteğe bağl§ daha kčŹčk miktarlar mevcuttur.
Yerel mevzuat gereği etiket čzerinde "organik asitler ve vitaminler iŹerir" veya E- numaras§ okunacakt§r.

Tampon sistemi PH S§v§ ůzčt patojenik bakterilerin bčyčmesini durdurur

Tampon sistemi PH S§v§ ůzčt patojenik bakterilerin bčyčmesini durdurur
1% PH S§v§ 0 0,5 PH S§v§ n0% PH S§v§

 


Home | ćRćN SERİSİ | PH S§v§ tampon sistemleri | PH S§v§ Sistemi | Dčnya Et Endčstrisi | PH S§v§ Ekstresi | Helal Jambon preparatlar§ | PH S§v§ ůzčt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kčrler | Helal Jambon čretimi iŹin | PH S§v§ Kalitesinin kan§tlanm§ş gerŹekliği | Salam črčnč iŹin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....