PH Liquid Belgium Nv ve Belgosuc teknik ekip taraf§ndan.

Tampon sistemleri ve tampon filmleri et črčnlerinde zararl§ mikroplardan dolay§ oluşan g§da enfeksiyonlar§nda ve salmonella, listeria ve e-coli gibi bakteriyolojik bulaşman§n Ünlenmesinde destek verir. 0157:H7.

Is§tma uygulamas§ ile haz§rlanan dana jambon, past§rma, taze salamura veya fčme past§rma gibi et črčnlerinde kesilme ve paketleme işleminden Ünce kullan§lan tampon ŹÜzelti daha fazla gaz oluşumunu durdurur ve bundan dolay§ črčnčn rengi, tad§ ve kokusu en iyi şekilde muhafaza edilir ve raf Ümrč uzat§l§r.

Tampon glikoz teknolojisi

Patent uygulamas§na gÜre tčm taze ve §s§tarak işlem gÜrmčş et, ciğer ve bal§k črčnlerinde ve olgunlaşmaya b§rak§lm§ş et ve bal§k črčnlerinde tampon ŹÜzelti ve tampon film konusunda bir dčnya lideri.

Tampon glikoz şurubu, črčnlerin daha sağl§kl§ olmas§ iŹin frčktoz glikoz şurubu, doğal aromal§ mayal§ şeker ve doğal bitki Üzčnden oluşan organik dengeli bir konsantre Üzčttčr.

ćretimde tampon glikoz kullan§m§ sayesinde 50% daha az sodyum klorčr ve 30-50% oranlar§nda daha az nitrat kullan§larak daha sağl§kl§ bir črčne ulaş§l§yor.

Salamura işleminde dčzenli olarak oluşan salamura bakterilerine karş§ olan fizyolojik Źal§şmas§n§n yan§ s§ra işlenmiş et čretiminin teknolojisinde bčyčk Ünem taş§yan daha başka dčzenleyici etkileri de vard§r.

 

Frčktoz glikoz şurubunun, doğal aromal§ mayal§ şeker ve doğal bitki Üzčttčn hafifletilmiş işlevinden dolay§ nitrat reaksiyonlar§ dčzenli işler ve o şekilde seŹilmiştir ki etin iŹindeki pH değeri doğal s§n§rlar§nda korunur.

 

Doğru ve kontrol edilmiş bileşim sayesinde tampon glikoz yčksek gčvenlik ve garantili bir etki sağlar. Tampon glikozun yčksek aktivitesinden dolay§ ve tčm verilen faydalar§ndan tamam§ ile faydalanmak iŹin belirtilen miktarlardan ve verilen kulan§m yÜntemin d§ş§nda kullan§lmamas§ gerekir.

Tampon glikoz şurubun ve tampon fosfatlar§n ayn§ zamanda kullan§ld§ğ§nda gerekli olan pHҧ değerinde dengeleyen bir tampon oluşur. Bu işlevini en olumsuz koşullarda bile kaybetmez.

Tampon glikoz şurubu ekşi tatl§ bir araŹt§r. Hafif alkalik olan tampon fosfat ile bir araya geldiğinde istenilen pH değer iŹin bir tampon oluşturur. Tampon işlevinden dolay§ en olumsuz koşullarda bile pH değerini etkin bir şekilde dengeler.

Tampon glikoz şurubu uygulamas§n§ salamura ve fčme črčnlerinde kullan§labilir ve şu ana kadar pazarda bulunan črčnlere karş§ olağančstč faydalar§ gÜrčlmektedir. ůzellikle §s§t§lm§ş dana jambon işleminde.

Tampon glikoz ile haz§rlanm§ş et črčnlerinde, bunun faydalar§ sadece čretimde aşamas§nda değil ayn§ zamanda etlerin kalitesi ve sindirilmesinde de dikkatte değer bir şekilde iyileştirme gÜrčlmčştčr.

Oluşum frčktoz glikoz şurubundan, doğal aromal§ mayal§ şeker ve doğal bitki Üzčttčn oluşup tamamen doğal maddelerden olduğundan tampon glikoz şurubunun kullan§m§ kanunlar taraf§ndan tamamen serbesttir ve hiŹbir şekilde kullan§m§na fizyolojik bir itiraz yoktur.

Tampon glikoz şurubu işleme eklendiği zaman salamura črčnlerde nitrat veya nitrit taraf§ndan başlat§lan renklendirme sčreci h§zlan§r. Bu işlemde sosis ve et iŹerisinde art§ olarak bulunan nitrit 30-50% oranlar§nda azalt§l§r. Ayn§ zamanda kanunen izin verilen nitrit oranlar§ yar§s§ndan daha aza dčşčrčle bilindiği tespit edilmiştir.

Tampon glikoz şurubu ile haz§rlanm§ş et črčnleri sadece gÜrčntč olarak iştah ac§c§ değildir. GerŹekten aroma ve tat olarak čstčnlčk gÜstermektedir.

Bu husus en Źok uzun sčre saklanmas§ gereken črčnlerde dikkat Źekiyor. Tampon glikoz şurubu Źiğ salamlarda tad§n§n daha baharatl§ ve aromatik olmas§n§ sağlarken, §s§t§lm§ş sosislerde de bağ§rsak k§sminin yumuşak ve gevrek olmas§n§ sağl§yor.

Antioksidan Üzelikleri sayesinde tampon glikoz şurubu črčnlerin bozulmas§n§ yavaşlat§yor ve bÜylece črčnlerin garantili tampon sistemi ile daha uzun Ümčrlč olmas§n§ sağl§yor.

 

Uygulamada oluşan faydalar

Frčktoz glikoz şurubunun, doğal aromal§ mayal§ şekerin ve doğal bitki Üzlerinin antioksidanlarla beraber kullan§ld§ğ§nda Lyter§aÜ Clostr§dumÜ Salmonella ve E Col§ bakterilerinin ortaya Ź§kmas§ ve yay§lmas§nda bčyčk bir frenleyici etkisi olduğu genel olarak bilinen bir bilgidir

  • Son tampon pH değerinin 6.2 olmas§ gereken tčm taze ve §s§ ile işlem gÜrmčş et črčnlerine dengeli bir pH değeri
  • İyileştirilmiş renk dčzeyi
  • İyileştirilmiş koku
  • Reyonda saklanan črčnlerde urunun kesilen yerinde renk değişikliği oluşmamas§
  • Is§ ile işlenmiş črčnlerin dilimlenme makinas§nda kesilirken dağ§lmamas§n§n sağlanmas§
  • Maya ve kčf oluşumunda tam kontrol
  • Is§ ile işlenmiş dana jambon, salam ve sosis gibi črčnlerin paketlenmesinde, normal raf Ümrč surecinde gaz oluşumunun olmamas§
  • ćrčnlerin raf Ümrčnčn uzat§lmas§
  • Lactobacilicus lactis, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis, Staphylococcus aereus, Escherichia coli. gibi mikro-organizmalar§n kontrol alt§nda tutulmas§

İstek čzerine info@ph-liquid.com adresinden daha fazla bilgi al§nabilir.

 


Home | ćRćN SERİSİ | PH S§v§ tampon sistemleri | PH S§v§ Sistemi | Dčnya Et Endčstrisi | PH S§v§ Ekstresi | Helal Jambon preparatlar§ | PH S§v§ ůzčt Tampon | Geleneksel pişmiş Helal Jambon kčrler | Helal Jambon čretimi iŹin | PH S§v§ Kalitesinin kan§tlanm§ş gerŹekliği | Salam črčnč iŹin tamponlu | PH Liquid Belgium ve Belgosuc .....